Regulamin Zakupów

Drukuj PDF

 

1.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określającym zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.pro-tec-polska.pl, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.sklep.pro-tec-polska.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

2. Klientem sklepu internetowego www.sklep.pro-tec-polska.pl może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

3. Zawartość sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem www.sklep.pro-tec-polska.pl jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.

4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby towarów, dodanie ich do koszyka, a następnie wypełnienie formularza zamówienia wraz z adresem oraz sposobem dostawy i potwierdzenie go. Formularz adresowy należy uzupełnić w całości i zgodnie ze stanem faktycznym, a w szczególności podać imię i nazwisko, prawidłowy adres oraz numer telefonu kontaktowego. Brak kompletnych lub nieprawdziwych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia.


4. Jednym z elementów zakończenia procedury złożenia zamówienia jest konieczność zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja, wyrażona poprzez zaznaczenie pola „akceptuję regulamin”. Brak akceptacji regulaminu w toku procesu składania zamówienia, skutkuje brakiem możliwości skorzystania z nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego
www.sklep.pro-tec-polska.pl.


5. Ceny brutto widoczne w sklepie są w polskich złotych i zawierają już podatek VAT.


6. Koszt zamówienia w skład którego wchodzi cena produktu oraz koszt dostawy jest widoczny w podsumowaniu zamówienia przed jego akceptacją.
Zaleca się, aby sprawdzać stan zawartości przesyłki w obecności kuriera lub listonosza, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości – spisać protokół szkody.

7. Sklep www.sklep.pro-tec-polska.pl odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową.


8. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres firmy Pro-tec Polska.


9. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22,poz. 271 z późn.zm.) Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni od otrzymania towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie czternastu dni. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.


10. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Firma Pro-tec Polska jest Administratorem Danych Osobowych znajdujących się w naszej bazie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym www.sklep.pro-tec-polska.pl Firma Pro-tec Polska zobowiązuje się do administracji oraz ochrony danych osobowych i wykorzystywanie ich tylko do celów związanych z realizacją zamówienia. W procesie realizacji zamówienia zostaną one udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom, biorącym bezpośredni udział w tym procesie – firmom realizującym transport zamówienia, oraz transferuj.pl. realizującemu płatności on-line, jeśli taki kanał płatności zostanie wybrany przez kupującego. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych. Dane klientów nie będą w żaden sposób wykorzystywane w celach marketingowych ani przekazywane osobom trzecim.


11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami). Spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe wg przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks Postępowania Cywilnego.